این لیست به تدریج تصحیح و تکمیل خواهد شد و سعی می شود در مشورت با صاحب نظران معادل سازی فارسی دقیق تر صورت گیرد. در صورت تمایل به ارسال مطلب در مورد هر کدام از عناوین زیر با ما تماس بگیرید.

اپندیموما – دوران کودکی

آتاکسی – تلانژکتازی

آستروسیتوما – دوران کودکی

استئوسارکوم – کودکی و نوجوانی

آمیلوئیدوز

بلاستوم پلور ریوی – دوران کودکی

بیماری تروفوبلاستیک بارداری

پانکراتیت ارثی

پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی

پولیپوز مرتبط با MUTYH (یا MYH).

تومور استرومایی گوارشی – GIST

تومور دسموئید

تومور سلول زایا – دوران کودکی

تومور غدد اشکی

تومور غده فوق کلیوی

تومور غده هیپوفیز

تومور مغزی

تومور نورواندوکرین پانکراس

تومور نورواندوکرین دستگاه گوارش

تومور نورواندوکرین ریه

تومور ویلمز – دوران کودکی

تومورهای سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) – دوران کودکی

تومورهای نورواندوکرین

تیموم و کارسینوم تیموس

حفره بینی و سرطان سینوس پارانازال

رابدومیوسارکوم – دوران کودکی

رتینوبلاستوما – دوران کودکی

زیرادرما پیگمنتوزوم

سارکوم – کاپوزی

سارکوم اندام های خاص

سارکوم یوینگ – کودکی و نوجوانی

سارکوم، بافت نرم

سرطان آپاندیس

سرطان استخوان (سارکوم استخوان)

سرطان آلت تناسلی

سرطان بیضه

سرطان پاراتیروئید

سرطان پانکراس

سرطان پانکراس خانوادگی

سرطان پروستات

سرطان پستان

سرطان پلک

سرطان پوست (غیر ملانوما)

سرطان تخمدان، لوله فالوپ و صفاق

سرطان تیروئید

سرطان چشم

سرطان حنجره و هیپوفارنکس

سرطان دهان و حلق

سرطان دهانه رحم

سرطان دوران کودکی

سرطان رحم

سرطان روده بزرگ

سرطان روده کوچک

سرطان ریه – سلول غیر کوچک

سرطان ریه – سلول کوچک

سرطان سر و گردن

سرطان سینه – التهابی

سرطان سینه – متاستاتیک

سرطان سینه در مردان

سرطان سینه و تخمدان ارثی

سرطان غدد بزاقی

سرطان کبد

سرطان کلیه

سرطان کیسه صفرا

سرطان مثانه

سرطان مجرای صفراوی (کلانژیوکارسینوما)

سرطان مرتبط با HIV/AIDS

سرطان مری

سرطان معده

سرطان مقعد

سرطان منتشر ارثی معده

سرطان نازوفارنکس

سرطان واژن

سرطان ولوار

سندرم Birt-Hogg-Dubé

سندرم Li-Fraumeni

سندرم بکویث ویدمن

سندرم پتز-جگرز

سندرم پولیپوز مختلط ارثی

سندرم پولیپوز نوجوانان

سندرم فون هیپل-لیندو

سندرم کارسینوم سلول بازال نووید

سندرم کاودن

سندرم لینچ

سندرم های میلودیسپلاستیک – MDS

سندرم ورنر

فئوکروموسیتوم و پاراگانگلیوما

کارسینوم پاپیلاری ارثی کلیه

کارسینوم کیستیک آدنوئید

کرانیوفارنژیوم – دوران کودکی

گانگلیوگلیوما نوزادی دسموپلاستیک، تومور دوران کودکی

گلیوما ساقه مغز – دوران کودکی

لنفوم – غیر هوچکین

لنفوم – غیر هوچکین – دوران کودکی

لنفوم – هوچکین

لنفوم – هوچکین – دوران کودکی

لوسمی – ائوزینوفیلیک

لوسمی – لنفوبلاستیک حاد – ALL – دوران کودکی

لوسمی – لنفوسیتی حاد – ALL

لوسمی – لنفوسیتی سلول T مزمن

لوسمی – لنفوسیتی مزمن – CLL

لوسمی – لوسمی پرولنفوسیتی سلول B و لوسمی سلول مودار

لوسمی – میلوئید حاد – AML

لوسمی – میلوئید حاد – AML – دوران کودکی

لوسمی – میلوئید مزمن – CML

لیومیوماتوز ارثی و سرطان سلول کلیه

ماستوسیتوز

ماکروگلوبولینمی والدنستروم (لنفوم لنفوپلاسمیتیک)

مدولوبلاستوما – دوران کودکی

مزوتلیوما

ملانوم بدخیم خانوادگی

ملانوما

مننژیوم

مولتیپل میلوما

ناشناخته اولیه

نوروبلاستوما – دوران کودکی

نوروفیبروماتوز نوع 1

نوروفیبروماتوز نوع 2

نئوپلازی غدد درون ریز متعدد نوع 1

نئوپلازی غدد درون ریز متعدد نوع 2