این وب سایت در حال حاضر هیچگونه فعالیت مشاوره ای، درمانی ندارد و به صورت گاهگاه مطالب اطلاع رسانی جدید در مورد سرطان ارائه می کند. محور اطلاع رسانی ها در حال حاضر در حوزه پیشگیری و یا تشخیص زودرس می باشد.

برای دسترسی و یا کسب اطلاعات معتبر در زمینه تشخیص یا درمان به پزشک معالج مورد اعتماد خود مراجعه کنید.