سرطان های غدد لنفاوی

لنفوم – غیر هوچکین

در مورد سیستم لنفاوی سیستم لنفاوی از لوله‌های نازک و گروه‌هایی از اندام‌های کوچک لوبیایی شکل به نام غدد لنفاوی تشکیل شده است که در سراسر بدن قرار دارند. بزرگترین خوشه های غدد لنفاوی در شکم، […]